Ana içeriğe atla
11 Ağustos 2019 - 25 Ağustos 2019

Amaç: Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünme alanı açmak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Farklı disiplinlere ait “mekânsal söylemleri” tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olamayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek ve ayrıca farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek; mimarlık fakültesi eğitimi pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve onların gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Program

1. Yer, Örtü, Mekân
2. Mekân-Ekran
3. Mekân-Zaman’ın İnşasında Görsel-İşitsellik ve Montaj

1-Yer, Örtü, Mekân

Eğitmenler:
SK: Doç. Dr. Sait Ali Köknar | Kadir Has Üniversitesi
BK: Y. Doç. Dr. Burcu Serdar Köknar | MEF Üniversitesi

Dersin Amacı: Atölye köyün yakınındaki uygun bir alana altında-içinde olmaya uygun, atölye sürecinde tüm derslerde üretilen işlerin sergilendiği bir alan tasarlayıp, mümkünse inşa etmeyi ve bütün süreç boyunca yer, örtü ve mekan kavramları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.

Dersin Hedefi: Örtü mekan kurucu en ilksel, en eski insan yapısı elemanlardan bir tanesi. Örtünün yerle olan ilişkisini, yerin örtüyle kuruluşunu, örtünün yeri dönüştürmesini analog ve dijital araçlar kullanarak incelemeyi ve mümkünse eldeki imkanlara bir örtü inşa etmeyi yeniden keşfederek deneyimlemek atölyenin genel hedefidir. Konuyla ilişkili olarak Aristo, Heidegger, Simmel, Semper gibi düşünürlerin anahtar metinlerini  okumak ve tartışmak atölyeye eşlik edecek.
Katılımcılarla birlikte bir örtü inşa etmeye çalışarak yaparken düşündüğümüz, yapma eyleminin düşünmeyi nasıl tetiklediğini, düşünmenin yapışı nasıl zenginleştirdiğini deneyimlediğimiz bir ortam oluşturacağız. Ders genel olarak sabah saatlerindeki derslerde atölyede bilgisayar ve kağıt başında, akşam saatlerinde arazide çalışarak ilerleyecek. Etrafta bulabileceğimiz çubuk elemanlarla ve yanımızda getirdiğimiz kumaş ve iplerle basit bir örtü inşa edilecek. Örtünün nasıl, nerede, ne şekilde inşa edileceği, atölye sırasında imkanlar gözetilerek müzakere edilecek.

Süreç: Ders programı sabahları dersler, akşamları tüm derslerin ortak çalışma zamanı olarak tasarlandı. Sabah derslerinde üretilen denemeler, öğleden sonra ders saatlerinde geliştirilecek ve atölye sonunda tüm işlerin sergilendiği bir olay-mekan tasarımına dönüşecek. Programın son iki günü hep birlikte bu olay-mekanın yapımı, deneyimlenmesi, belgelenmesi ve sökülmesine ayrıldı. Derslere çeşitli sunumlar ve tartışmalar eşlik edecek. Atölyenin merkezinde bez, ip ve buluntu malzemeler durur. Bu malzemeler  ile nasıl örtüler oluşturulabileceği tartışılır. Örtüler ilkin küçük ölçekte üretilir, ardından derslerde keşfedilenlerle seçilen mekanda uygulanır. Örtünün imalatı örgü örer gibi alt parçaların el emeği ile birleştirilmesi ile gerçekleşebileceği gibi, basit ve pratik asma germe sistemlerden de oluşabilir. 

Seminer: Yere Eklemlenmek
Eğitmenler: Sait Ali Köknar, Burcu Serdar Köknar

İnsan eylemlerini doğanın bir uzantısı olarak düşündüğümüzde insanın doğadaki varoluşu başkalaşıyor. Mimarlık uğraşının yere dair değerleri nasıl çoğaltabildiğini örneklerle tartışarak mimarın yapışıyla ne tür yere eklemlenme stratejileri geliştirdiğini belirlemeye başlayabiliriz. Sunum, yere içkin değerlerin insan eliyle yeniden ele alınıp arttırıldığı bir gelecekte nasıl tasarım stratejileri kullanmamız gerektiğine ilişkin bir tartışma başlatmayı hedefliyor.

2. Mekan-Zaman’ın İnşasında Görsel-İşitsellik ve Montaj
Eğitmenler:
CG: Can Gündüz
BD: Bilge Demirtaş

Bu seminer dizisi, fotoğrafın icadından günümüz dijital teknolojilerine uzanan geniş zaman diliminde ortaya çıkmış farklı mekan, zaman ve anlatı kurma biçimlerinin izini sürer. Kavramlar ve pratikler arasında mekik dokuyarak oluşturulan zemin, katılımcıları kendi bedensel dinamizmlerinden formüller türetmeye sevk ederek görsel-işitsel aygıtın ve montajın doğasını daha iyi kavramalarını hedefler.

Süreç:
Temel Kurgu Teknikleri: Tanımlar ve Uygulamalar
Görsel İşitselliğin İnşasından Kavramlar ve Pratikler
Seminer: Kavramlar ve Pratikler I: Sinematik Aygıtın Doğuşu ve Gelişimi
Uygulama: Plan-Sekans
Montaj-Düşünce
Seminer: Kavramlar ve Pratikler II: Kent, Bellek ve Arşiv
Uygulama: Anlatı ve Montaj  
Seminer: Analogdan Dijitale Mekan/Aygıt İlişkisi
Seminer: Güncel Sanat Pratiklerinde Mekan

3. Mekân-Ekran
SS: Sinem Serap Duran 

Atölye içerisindeki “Mekân-Ekran” dersleri serisi doğayı, mekânı ve yerleşimleri yeni anlamlar üreterek daha iyi kavramayı hedefler. Köye adımını atan katılımcı, ilk kadrajını oluşturur. Yeni bir çerçeveyi doğaya kendi elleriyle yerleştirir, doğanın tepkisinden öğrenir. Temsilleri aracılığıyla görmediğini, üzerine düşünmediğini ortaya çıkarır, saptırır, dönüştürür ve her yeni çerçeveleme ile yeni bütünler üretilir.

Katılımcılar, bu iki haftalık keşif sürecinde, mekânsal katmanları keşfedebilecekleri çoklu çerçeveleme yöntemleri ile tanışır. Kavramsal, zamansal tartışmalara ve pratik beceri edindirecek anlatımlara katılmanın yanısıra, gezerek, dokunarak ve yaparak mü-dahil olurlar. Durağan ve devingen imgeler oluşturan yerleştirme, montaj ve video-kolaj yöntemleri atölyede eleştirel bir kavrama-aktarma, müdahale etme ve yorumlama aracına dönüşür.

Süreç:
Seminer 1-Doğa: Mekanda Deneyim
Doğa ve mekan üzerine kavramsal ve zamansal tartışmalar içerir.
Film gösterimi: Andy Goldsworthy - Rivers and Tides

Uygulama-Doğa: Mekanda Yerleştirme
Doğayı gözleme ve doğanın akışlarına katılmaya yönelik müdahaleler aracılığıyla kavrayış geliştirir.
Grup çalışması: Nesin Köyü ve yakın çevresinde, tamamen doğal malzemeler ile yapılan bir yerleştirme çalışması yapılır.

Seminer 2-Adobe Premiere, Adobe After Effects
Yapılacak video çalışmalarına yönelik programları anlatır. Yeşil ekran tekniği ve video kolaj teknikleri ile tanıştırır.

Seminer 3-Mekanda Karma Pratikler: Yerleştirme, Land Art, Video Art
Sanat ve mimarlık literatüründe yerleştirme sanatı, land-art, video sanatını tartışır.

Uygulama-Mekanda Karma Pratikler: Köyde Yerleştirme mekanı yeniden üretmeye yönelik fiziki ve dijital müdahaleler kurar.
Grup çalışması: köy içindeki mikro mekanlarda yerleştirmeler üretilir ve yeşil ekran tekniği entegre edilerek video-kolaj çalışması yapılır.

Seminer 4-Katmanlaşma Aracı Olarak Kolaj: Eleştirel bir aygıt olarak kolaj, montaj, asamblajın tarihini ve kuramını tartışır.

Uygulama-(Mekansal) Kolaj: Bireysel çalışma: iki ve üç boyutlu denemeler yapılır.

Seminer 5-Hareketli İmge Okuma: Film-video okuma üzerine kavramsal tartışma yapar ve örnekler üzerine konuşur.

Uygulama-Mekânsal Eşleştirme: Melez bir final ürünü üretir.
Grup Çalışması: Köy içinde çeşitli mikro mekanlar kuran ve mekana görsel kolajlar yerleştiren işler geliştirilir ve yaz okulu sergisine yönelik hazırlanır.

 

Hedef kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.

Başvuru için: Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptıkları çalışmaları) anlattıkları özgeçmişle birlikte Mimarlık Programı’na neden katılmak istedikleriyle ilgili yaklaşık 200 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubunu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir. Ayrıca “mekân” kavramı üzerine seçilen serbest bir teknikle üretim (video, poster, fotoğraf, metin…) yaparak, ilgili üretimin erişilebilir linkini başvuru formunda yer alan kutucuğa yazmaları beklenmektedir.

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 1810 TL, koğuşlar için 2410 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi.

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

 

daha fazla bilgi için: http://www.nesinkoyleri.org/etkinlik-detay.php?egitimkod=348

Program team

SAİT ALİ KÖKNAR

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde birinci sınıf tasarım stüdyolarından sorumlu öğretim üyesi. Tasarım felsefesi, araçları ve tarihine ilişkin araştırmalar yürütüyor. Lisans eğitimini İTÜ’de, Archiprix ödülü alan bitirme projesiyle 1996

BURCU SERDAR KÖKNAR

Dr. Öğr. Üyesi (Mimarlık Bölüm Başkanı)   1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi

CAN GÜNDÜZ

Mimar, sosyolog, film yapımcısı. İYTE Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Lisans (1998), Carnegie Mellon Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans’ını (2000)

BİLGE DEMİRTAŞ

Bağımsız film yapımcısı, dijital medya sanatları araştırmacısı ve yarı-zamanlı öğretim görevlisi. ODTÜ Felsefe Bölümü mezuniyetinden sonra ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (GİSAM)

Sinem Serap Duran

1982, Sivas. Yarı Zamanlı Öğr. Gör., Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi. Doktora, Mimarlık-İTÜ (2014 - devam ediyor). 2005 yılında lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Bölümü`nde, 2007 yılında, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım bölümünde tamamlamıştır. 2011 yılında, İstanbul SAE Institute tarafından düzenlenen “Bahsedilmeyen” video-art yarışmasında “Draft” isimli filmiyle birinci olarak, Dijital Film ve Animasyon Bölümü`nü tamamlamak üzere burs almıştır.